Statut Stowarzyszenia Qualipol

QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych

(tekst jednolity sporządzony na dzień 12 kwietnia 2002 r. wraz z poprawkami przyjętymi w dniu 6 lutego 2006 r. i w dniu 15 marca 2016 r. oraz w dniu 21 września 2017 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Qualipol Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych, używające nazwy skróconej „QUALIPOL", jest stowarzyszeniem osób krajowych i zagranicznych, wstępujących do niego na zasadach poniżej wskazanych. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem „QUALIPOL" STOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW OBRÓBKI POWIERZCHNI METALOWYCH oraz oznaczenia graficznego.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1989 r. z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§4

Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może realizować swoje cele także za granicą.

§5

Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o jego rejestracji.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tożsamych i podobnych celach statutowych, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


Rozdział II
  
Cele i zadania QUALIPOL


§ 7

Do celów i zadań QUALIPOL należy:
1) propagowanie świadczenia wysokiej jakości usług i stosowania odpowiednich technologii w produkcji wyrobów metalowych i obróbce ich powierzchni;
2) promowanie nowoczesnych technologii obróbki powierzchni wyrobów metalowych oraz produktów chemicznych i farb używanych w tychże technologiach;
3) wymiana informacji i doświadczeń oraz doradztwo w zakresie obróbki powierzchni metalowych;
4) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki przy świadczeniu usług obróbki powierzchni metalowych, a zwłaszcza opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
5) współpraca z innymi organizacjami podmiotami w zakresie pokrewnych branż.

§ 8

QUALlPOL realizuje swoje cele i zadania przez:
1) organizowanie konferencji, szkoleń i kursów mających na celu upowszechnianie najnowszych metod produkcji wyrobów metalowych i obróbki ich powierzchni oraz ich powlekania;
2) wspieranie organizacyjne, techniczne i finansowe inicjatyw QUALIPOL, dotyczących obróbki powierzchni metalowych;
3) samodzielne działania certyfikacyjne oraz powołanie, zarejestrowanie i prowadzenie jednostki certyfikującej obróbkę powierzchni wyrobów metalowych oraz produkty chemiczne i farby używane przy tejże obróbce;
4) tworzenie zespołów ekspertów i komisji problemowych, których zadaniem będzie określanie limitów, parametrów i norm technologicznych, zgodnych z obowiązującymi standardami ISO i EN, a także określanie warunków i zakresu zabezpieczenia;
5) licencjonowanie oraz prowadzenie kontroli licencyjnych i aprobacyjnych.

Rozdział III

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§9

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda krajowa osoba fizyczna lub prawna, a także cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.    
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.
3. Członkiem    zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych oraz cudzoziemiec, delegowany przez przedsiębiorstwo wykonujące obróbkę powierzchni metalowych, producenta lub dostawcę surowców, materiałów, półproduktów oraz maszyn i urządzeń stosowanych w procesie obróbki powierzchni metalowych. Przedsiębiorstwo delegujące członka zwyczajnego jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
4. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne krajowe lub zagraniczne, wspierające działania statutowe Stowarzyszenia i propagujące wysoki standard wykonawstwa powłok na powierzchniach metalowych.
5. Członkiem honorowym może zostać każda osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu QUALIPOL oraz brania udziału w pracach i życiu organizacyjnym Stowarzyszenia.
6. Nabycie praw członka zwyczajnego i wspierającego następuje po złożeniu pisemnej deklaracji do Zarządu i podjęciu uchwały Zarządu o przyjęciu zainteresowanego w poczet członków. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w ciągu 30 dni od daty otrzymania uchwały.
Członek Stowarzyszenia z chwilą przyjęcia w poczet członków wpłaca jednorazowo składkę wpisową w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.
7. Członkostwo ustaje na skutek:
1) śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;
2) dobrowolnej pisemnej rezygnacji, po uregulowaniu wszystkich zobowiązań w stosunku do Stowarzyszenia i po podjęciu stosowanej uchwały przez Zarząd;
3) wykluczenia z grona członków z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania;
4) braku wpłat składek członkowskich. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu.
8. Członkostwo członka zwyczajnego ustaje z chwilą odwołania go przez członka wspierającego.
9. Prawem członka jest:
1) uczestniczenie we wszystkich działaniach statutowych stowarzyszenia;
2) używanie oznaczenia graficznego stowarzyszenia QUALIP0L wraz z informacją, że członek jest zrzeszony w Stowarzyszeniu.
10. Obowiązkiem członka jest:
1) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia;
2) dbałość o dobre imię Stowarzyszenia;
3) wpłacanie wpisowego i składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.


Rozdział IV

Organa QUALIPOL

§ 10

1. Organami stowarzyszenia QUALIPOL są:
a. Walne Zebranie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej stanowiące władze stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie.
3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają w dniu, w którym odbywa się Walne Zebranie udzielające absolutorium i zatwierdzające działalność Stowarzyszenia.
4. W przypadku ustąpienia członków władz wybieralnych w czasie trwania kadencji władze te mogą uzupełnić swój skład do wysokości 1/3 składu pochodzącej z wyboru.


Walne zebranie.

§ 11

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co 12 miesięcy.

§ 12

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz proponowany porządek dzienny.
3. Zarząd obowiązany jest zwołać niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie wyznaczając jego termin nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku, jeżeli spełnia on warunki określone w ust. 1 i 2.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 13

1. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z podaniem porządku obrad, miejsca i terminu powinno być rozesłane do wszystkich członków Stowarzyszenia listem poleconym co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Jeżeli porządek dzienny przewiduje dokonanie zmian w statucie, do zawiadomienia powinien być dołączony tekst proponowanych zmian.

§ 14

1. Uchwały Walnego Zebrania, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych - w drugim terminie.
2. Członkowie Zarządu nie biorą udziału w głosowaniu nad wnioskiem o udzielenie absolutorium i zatwierdzenie działalności Stowarzyszenia.
3. Uchwały Walnego Zebrania, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie zwykłą większością głosów obecnych postanowi przeprowadzić głosowanie tajne.

§ 15

1. Walne Zebranie otwiera Prezes lub pod jego nieobecność Wiceprezes.
2. Walne Zebranie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zebrania, dwóch jego zastępców i sekretarza.
3. Przebieg Walnego Zebrania jest protokołowany.

§ 16

W Walnym Zebraniu biorą udział:
a. członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym,
b. członkowie honorowi i wspierający - z głosem doradczym.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. uchwalanie programu i podstawowych zasad działania Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
c. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
e. nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego,
f. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu,
g. akceptowanie propozycji Zarządu co do wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń członków na rzecz stowarzyszenia,
h. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 18

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
2. Odwołania ze składu Zarządu dokonuje Walne Zebranie na podstawie podjętej uchwały.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub podczas jego nieobecności Wiceprezesa.

§19

1. Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia oraz reprezentuje na zewnątrz.
2. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez Walne Zebranie Regulaminu Zarządu.

§20

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Komisja Rewizyjna

§21

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach bez prawa głosu.    

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli działalności stowarzyszenia;
b. przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności stowarzyszenia, w tym działalności gospodarczej;
c. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z kontroli działalności stowarzyszenia wraz z wnioskami w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium;
d. wyrażanie opinii odnoszących się do istotnych decyzji o charakterze majątkowym.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków.

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa i majątek Stowarzyszenia

§24

Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz prawa majątkowe.

§25

Dochodami Stowarzyszenia są:
a. wpływy ze składek członkowskich i innych świadczeń członków
b. wpływy z dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
c. wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, które mogą być przeznaczane na realizację celów statutowych,
d. dochody z majątku stowarzyszenia.

§26

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w formie wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo zakładu, działającego na zasadzie rachunku ekonomicznego.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie:
1) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców - 91.11.Z;
2) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 66.19.Z;
3) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - 77.40.Z;
4) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania - 58.1
5) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane - 85.59.B;
6) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z;
7) reklama - 73.1
3. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 27

1. Uchwala w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania członków.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania stowarzyszenia powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek stowarzyszenia.
3. Uchwała w sprawie rozwiązania stowarzyszenia powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§28

Statut niniejszy uchwalony został na Założycielskim Walnym Zebraniu Członków dnia 15 czerwca 2000 r., co uczestniczący w zebraniu potwierdzili swoimi własnoręcznymi podpisami.