Statut Stowarzyszenia Qualipol

QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych

(tekst jednolity sporządzony na dzień 12 kwietnia 2002 r. wraz z poprawkami przyjętymi w dniu 6 lutego 2006 r. , w dniu 15 marca 2016 r. , w dniu 21 września 2017 r. oraz w dniu 30 marca 2023 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Qualipol Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych, używające nazwy skróconej „QUALIPOL", jest stowarzyszeniem osób krajowych i zagranicznych, wstępujących do niego na zasadach poniżej wskazanych. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem „QUALIPOL" STOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW OBRÓBKI POWIERZCHNI METALOWYCH oraz oznaczenia graficznego.

 

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1989 r. z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

 

§4

Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może realizować swoje cele także za granicą.

 

§5

Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o jego rejestracji.

 

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tożsamych i podobnych celach statutowych, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Rozdział II
 Cele i zadania QUALIPOL

§ 7

Do celów i zadań QUALIPOL należy:

1.       propagowanie świadczenia wysokiej jakości usług i stosowania odpowiednich technologii w produkcji wyrobów metalowych i obróbce ich powierzchni;

2.       promowanie nowoczesnych technologii obróbki powierzchni wyrobów metalowych oraz produktów chemicznych i farb używanych w tychże technologiach;

3.       wymiana informacji i doświadczeń oraz doradztwo w zakresie obróbki powierzchni metalowych;

4.       kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki przy świadczeniu usług obróbki powierzchni metalowych, a zwłaszcza opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;

5.       współpraca z innymi organizacjami podmiotami w zakresie pokrewnych branż.

 

§ 8

QUALlPOL realizuje swoje cele i zadania przez:

1.       organizowanie konferencji, szkoleń i kursów mających na celu upowszechnianie najnowszych metod produkcji wyrobów metalowych i obróbki ich powierzchni oraz ich powlekania;

2.       wspieranie organizacyjne, techniczne i finansowe inicjatyw QUALIPOL, dotyczących obróbki powierzchni metalowych;

3.       samodzielne działania certyfikacyjne oraz powołanie, zarejestrowanie i prowadzenie jednostki certyfikującej obróbkę powierzchni wyrobów metalowych oraz produkty chemiczne i farby używane przy tejże obróbce;

4.       tworzenie zespołów ekspertów i komisji problemowych, których zadaniem będzie określanie limitów, parametrów i norm technologicznych, zgodnych z obowiązującymi standardami ISO i EN, a także określanie warunków i zakresu zabezpieczenia;

5.       licencjonowanie oraz prowadzenie kontroli licencyjnych i aprobacyjnych.

Rozdział III

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§9

1.       Członkiem Stowarzyszenia może być każda krajowa osoba fizyczna lub prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, a także cudzoziemcy (osoba fizyczna i prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej), mający lub niemający miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP.

2.       Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.       członków zwyczajnych;

2.       członków wspierających;

3.       członków honorowych.

3.       Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych, delegowana przez przedsiębiorstwo polskie lub zagraniczne, wykonujące obróbkę powierzchni metalowych, będące producentem lub dostawcą surowców, materiałów, półproduktów oraz maszyn i urządzeń stosowanych w procesie obróbki powierzchni metalowych, a także przedsiębiorstwo polskie lub zagraniczne świadczące usługi doradcze lub konsultingowe w zakresie powłok ochronnych. Przedsiębiorstwo delegujące członka zwyczajnego staje się automatycznie członkiem wspierającym.

4.       Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być krajowe lub zagraniczne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne krajowe lub zagraniczne, wspierające działania statutowe Stowarzyszenia i propagujące wysoki standard wykonawstwa powłok na powierzchniach metalowych.

5.       Członkiem honorowym może zostać każda osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu QUALIPOL oraz brania udziału w pracach i życiu organizacyjnym Stowarzyszenia.

6.       Nabycie praw członka zwyczajnego i wspierającego następuje po złożeniu pisemnej deklaracji do Zarządu i podjęciu uchwały Zarządu o przyjęciu zainteresowanego w poczet członków. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w ciągu 30 dni od daty otrzymania uchwały. Z chwilą otrzymania informacji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, nowy członek wpłaca jednorazowo składkę wpisową oraz roczną składkę członkowską w kwotach wskazanych przez Stowarzyszenie.

7.       Członkostwo ustaje na skutek:

1.       śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną lub utratę bytu prawnego przez osobę prawną;

2.       dobrowolnej pisemnej rezygnacji, po uregulowaniu wszystkich zobowiązań w stosunku do Stowarzyszenia i po podjęciu stosowanej uchwały przez Zarząd;

3.       wykluczenia z grona członków z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania;

4.       braku wpłat składek członkowskich. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu;

5.       wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

8.       Członkostwo członka zwyczajnego ustaje z chwilą odwołania go przez członka wspierającego.

9.       Prawem członka jest:

1.       uczestniczenie we wszystkich działaniach statutowych stowarzyszenia;

2.       używanie oznaczenia graficznego stowarzyszenia QUALIP0L wraz z informacją, że członek jest zrzeszony w Stowarzyszeniu.

10.   Obowiązkiem członka jest:

1.       przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia;

2.       dbałość o dobre imię Stowarzyszenia;

3.       terminowe opłacanie składki wpisowej i członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, z wyłączeniem członków honorowych, którzy takich składek nie opłacają, z wyłączeniem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, który takiej składki nie opłaca oraz z wyłączeniem członków zwyczajnych, za których składkę opłaca członek wspierający.

Rozdział IV

Organa QUALIPOL

§ 10

1.       Organami stowarzyszenia QUALIPOL są:
a. Walne Zebranie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

2.       Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej stanowiące władze stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie. Do prowadzenia swych spraw i reprezentacji na zewnątrz, Zarząd może zatrudniać pracowników.

3.       Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Mandaty Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają w dniu, w którym odbywa się Walne Zebranie, udzielające absolutorium członkom władz Stowarzyszenia i zatwierdzające sprawozdania z działalności władz Stowarzyszenia.

4.       W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, pozostałym członkom organu, który uległ zmniejszeniu, przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków Stowarzyszenia w drodze kooptacji zgodnie z zasadami podejmowania uchwał przez ten organ. Liczba osób dokooptowanych w ciągu danej kadencji nie może przekroczyć połowy liczby członków danego organu wymaganej Statutem. Kadencja osób dokooptowanych upływa w tym samym czasie, co kadencja pozostałych członków danego organu. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba kooptacji większej liczby członków organu niż połowa, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. Rezygnacja członka władz z pełnionej funkcji we władzach Stowarzyszenia oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie w dacie otrzymania przez organ oświadczenia w przedmiocie rezygnacji. Rezygnacja składana jest w formie pisemnej na adres Stowarzyszenia.

5.       a) Posiedzenia organów Stowarzyszenia mogą odbywać się tradycyjnie lub w całości lub w części w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

b)      Decyzję o odbyciu posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej w formie zdalnej podejmuje podmiot uprawniony do zwołania tego posiedzenia. W przypadku Walnego Zebrania decyzję o zwołaniu posiedzenia w formie zdalnej podejmuje Zarząd.

c)       Zawiadomienie o posiedzeniu organu Stowarzyszenia w formie zdalnej zawiera dodatkowo opis sposobu uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu, w szczególności wskazanie narzędzia komunikacji.

d)      Posiedzenia w formie zdalnej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, odbywają się przy zapewnieniu co najmniej:

• Transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

• Dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad.

 

e)      Wykonywanie prawa głosu na posiedzeniu w formie zdalnej odbywa się poprzez oddanie jednoznacznego głosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na podjęcie decyzji.

f)        Przebieg głosowania dokumentowany jest nagraniem lub utrwalany w inny sposób, który pozwala zweryfikować oddanie głosu.

6.       Posiedzenia organów Stowarzyszenia są protokołowane. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu Stowarzyszenia chyba, że Statut stanowi inaczej.

7.       Członkowie organów Stowarzyszenia mogą podejmować uchwały poza posiedzeniami organów Stowarzyszenia, w trybie obiegowym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sprawach wymienionych w ust.  8 i 9  poniżej. Podejmowanie uchwał w trybie obiegowym będzie się odbywało na warunkach ustalonych w regulaminach.

8.       Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniami, w trybie obiegowym, w następujących sprawach:

a)       Zarząd:

• wybór formy Walnego Zebrania;

• wybór formy posiedzenia Zarządu;

• zatwierdzenie rezygnacji osoby z członkostwa w Stowarzyszeniu;

• wykluczenie członka ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek wpisowej lub członkowskiej lub z powodu pozostawania w zwłoce lub opóźnieniu z innymi opłatami na rzecz Stowarzyszenia;

• uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych;

• występowanie z wnioskami o dotację;

• ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników;

b)      Komisja Rewizyjna:

• wybór formy posiedzenia Komisji Rewizyjnej;

• złożenie wniosku do Zarządu w przedmiocie zwołania Walnego Zebrania;

• przedstawianie wniosków i spostrzeżeń, dotyczących działania Stowarzyszenia.

9.       Członkowie Stowarzyszenia mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym w następujących sprawach:

a)       przyznanie i pozbawienie statusu członka honorowego;

b)      przekazanie środków finansowych Stowarzyszenia w formie dotacji na cele społeczne;

c)       przyjęcie regulaminów działania Stowarzyszenia lub jego organów;

d)      rozpatrzenie odwołania od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia;

e)      rozpatrywanie odwołania członka Stowarzyszenia od decyzji Zarządu;

f)        wykluczenie członka ze Stowarzyszenia na skutek działania na szkodę Stowarzyszenia;

g)       uzupełnianie porządku obrad Walnego Zebrania;

h)      akceptacja propozycji Zarządu co do wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

i)        uchwalanie programu i prac Stowarzyszenia.

10.   Obrady obiegowe organów Stowarzyszenia odbywają się przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Uchwały podejmowane w tym trybie podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej. Nie podejmuje się uchwał w trybie obiegowym jeżeli dla podjęcia uchwały zarządzono głosowanie tajne.

Walne zebranie

§ 11

1.       Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

2.       Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.       Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co 12 miesięcy.

 

§ 12

1.       Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie.

2.        Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien być zgłoszony Zarządowi z zachowaniem formy pisemnej lub w formie wiadomości email przesłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za potwierdzeniem odbioru i powinien zawierać uzasadnienie oraz proponowany porządek obrad.

3.       Zarząd obowiązany jest zwołać niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie wyznaczając jego termin nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku, jeżeli spełnia on warunki określone w ust. 1 i 2.

4.       Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, przy czym dopuszcza się obrady nad innymi sprawami, zgłoszonymi w trakcie trwania Walnego Zebrania, o ile zostały one włączone do porządku obrad na podstawie uchwały członków Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.

 

§ 13

1.       Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z podaniem porządku obrad, trybu Walnego Zebrania, miejsca (w przypadku zebrania tradycyjnego) i terminu powinno być rozesłane do wszystkich Członków Stowarzyszenia za pomocą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Członka, w terminie 4 tygodni (28 dni) przed planowanym terminem Zebrania. W przypadku, gdy Zarząd nie otrzyma zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia, w terminie 7 dni od jego wysłania, wyśle je ponownie przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na co najmniej 10 dni przed terminem Zebrania.

2.       Jeżeli porządek dzienny przewiduje dokonanie zmian w statucie, do zawiadomienia powinien być dołączony tekst proponowanych zmian.

 

§ 14

1.       Uchwały Walnego Zebrania, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych - w drugim terminie. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane w trybie obiegowym wymagają obecności połowy członków Stowarzyszenia. W razie równej ilości głosów członków Stowarzyszenia podczas podejmowania uchwał w jakikolwiek sposób, decydujący jest głos Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

2.       Członkowie Zarządu nie biorą udziału w głosowaniu nad wnioskiem o udzielenie absolutorium i zatwierdzenie działalności Stowarzyszenia.

3.       Uchwały Walnego Zebrania, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie zwykłą większością głosów obecnych postanowi przeprowadzić głosowanie tajne.

 

§ 15

1.       Walne Zebranie otwiera Prezes lub pod jego nieobecność Wiceprezes.

2.       Walne Zebranie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3.       Przebieg Walnego Zebrania jest protokołowany.

 

§ 16

W Walnym Zebraniu biorą udział:

a)       członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym,

b)      członkowie honorowi i wspierający - z głosem doradczym.

 

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)        uchwalanie programu i podstawowych zasad działania Stowarzyszenia,

b)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)       udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d)      podejmowanie uchwał o zmianie statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

e)      nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego,

f)        rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu,

g)       akceptowanie propozycji Zarządu co do wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń członków na rzecz stowarzyszenia,

h)      zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 18

1.       Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.

2.       Odwołania ze składu Zarządu dokonuje Walne Zebranie na podstawie podjętej uchwały.

3.       Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby.

4.       Posiedzenia zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.

5.       Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub podczas jego nieobecności Wiceprezesa.

 

§19

1.       Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia oraz reprezentuje na zewnątrz.

2.       Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez Walne Zebranie Regulaminu Zarządu.

 

§20

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes, przy czym w sprawach takich jak zaciąganie zobowiązań, nabywanie praw do kwoty 50.000 zł, prawo składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, przysługuje samodzielnie Prezesowi Zarządu i w tym wypadku reprezentacja Stowarzyszenia jest jednoosobowa

Komisja Rewizyjna

§21

1.       Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie.

2.       Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

3.       Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia

 

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)        przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli działalności stowarzyszenia;

b)      przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności stowarzyszenia, w tym działalności gospodarczej;

c)       składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z kontroli działalności stowarzyszenia wraz z wnioskami w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium;

d)      wyrażanie opinii odnoszących się do istotnych decyzji o charakterze majątkowym.

 

§ 23

1.       Komisja Rewizyjna działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu.

2.       Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków.

Rozdział V

Gospodarka finansowa i majątek Stowarzyszenia

§24

Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz prawa majątkowe.

 

§25

Dochodami Stowarzyszenia są:

a)       wpływy ze składek członkowskich i innych świadczeń członków;

b)      wpływy z dotacji, darowizn, spadków i zapisów;

c)       wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, które mogą być przeznaczane na realizację celów statutowych;

d)      dochody z majątku stowarzyszenia.

 

§26

1.       Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w formie wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo zakładu, działającego na zasadzie rachunku ekonomicznego.

2.       Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie:
1) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców - 91.11.Z;
2) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 66.19.Z;
3) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - 77.40.Z;
4) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania - 58.1
5) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane - 85.59.B;
6) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z;
7) reklama - 73.1

3.       Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27

1.       Uchwala w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania członków.

2.       Uchwała w sprawie rozwiązania stowarzyszenia powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Stowarzyszenia.

3.       Uchwała w sprawie rozwiązania stowarzyszenia powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§28

1.       Statut niniejszy uchwalony został na Założycielskim Walnym Zebraniu Członków dnia 15 czerwca 2000 r., co uczestniczący w zebraniu potwierdzili swoimi własnoręcznymi podpisami.

2.       Rokiem obrotowy jest rok kalendarzowy.

3.       Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.